اینجا همیشه زمستان است...

با قطـــــــــار بیـــــا جنــــوب و/ آنجــــــــا پیــــــاده شــو /هر کجا بابـــــونه دیـدی بـو کــن /مــــــــن اونــ جـــــام

مرداد 96
2 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
دی 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
6 پست
شهریور 92
9 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
8 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
6 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
7 پست
شهریور 91
10 پست
خرداد 91
10 پست
اسفند 90
7 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
2 پست
شهریور 88
4 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
4 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
6 پست
شهریور 85
13 پست
مرداد 85
10 پست
تیر 85
11 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
9 پست
مهر 84
7 پست
شهریور 84
4 پست
مرداد 84
2 پست