چند تا جمله قصار  رو  انتخاب کردم که فکر کنم خوندشون خالی از لطف نباشه (زيادی لفظ قلم حرف زدم )03.gif

*ميدونين شکسپير چی ميگه ؟  می گه :  وقتی يه سيب رو گاز می زدی و  يه کرم رو تو ش ديدي ناراحت نشو . وقتی بايد ناراحت بشی که يه سيب رو گازميزنی و يه نصف کرم  می بينی !!!

*ادم برفی ها جز موجوداتی هستن که وقتی می ميرن خودشون هم گريه می کنن !!

*اين اعلان در يکی از بنگاه های ارايش و زيبايی امريکا خوانده می شود :زن جوانی که از اينجا خارج می شود به سن مادر بزرگتان هست. تعجب نکنيد !!!

*بدترين چيز ها برای يک زن خانه دار اين است که دوستانش ناگهان وارد خانه او شوند و او را بدون ارايش ببينن!!!

*در ضمن هر مباحثه ای اگر اثار خشم و غضب در ما ظاهر شود معلوم می شود که که ديگر از ابروی خود دقاع می کنيم نه از حق و حقيقت !! 

*بدترين مصيبت ها اين است كه انسان بشنود پشت سرش حرفايی زدن كه كاملا حقيقت داشته است !!!

*از جوانی پرسيدن كه روز هايت را چگونه می گذرانی ؟ گفت : من هر يكشنبه و جمعه با دختر جوانی به گردش می روم . گقتن كه چرا با عروسی نمي كنی ؟ گفت : اگر با او عروسی كنم ؟ ... ان وقت با چه كسی به گردش بروم ؟؟!!!

*اندره : بدبخت ملتی كه قهرمان ندارند !!

گاليله : نه .. بدبخت ملتی كه به قهرمان احتياج دارند !!

*ثروت ارزوی غريبی ست . برای رسيدن به ان هم می توانی پرواز كنی و هم می توانی بخزی !!

*جدا چقدر حيف شد كه تمام كسانی كه از اوضاع و احوال مملكت اطلاعات دقيق و كامل دارن يا راننده تاكسی شدن يا سلمانی !!!!!

 *به من می گويند اگر اسير خفته ای ديدی  بيدارش نکنيد شايد که ازادی را در خواب می بيند

اما من می گويم اگر اسير خفته ای را ديديبيدارش کنيد و ازادی را برايش باز گوييد

(جبران خليل جبران)

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
tanin

خوبه همش بجز اونا که در مورد زنا بد گفته

hh

..................