اگر حق این است زدم زیر خدایی....!!!

خداوندا! اگر روزی از عرشت به زیر آیی
و لباس فقر بپوشی
و برای لقمه نانیغرورت را به پای نامردان بشکنی

زمین و آسمانت را کفر میگویی٬نمیگویی؟

خداوندا اگر در روز گرماگیر تابستانی
تن خسته خویش را بر سایهدیواری
به خاک بسپاری
اندکی آنطرف تر کاخ های مرمرین بینی

زمین وآسمانت را کفر می گویی٬ نمی گویی؟!

خدایا ! خالقا ! بسکن جنایت را
بس کن تو ظلمت راتو خود فتنه انگیزی


اگر در روز خلقت مست نمیکردی
یکی راهمچون من بدبخت

یکی را بی دلیل آقا نمیکردی
جهانی را اینچنین غوغا نمیکردی..!!!

 

خدایا ! خالقا ! بس کن جنایت را
بس کن تو ظلمت را .!!....
توخود سلطان تبعیضی !!!!!

/ 2 نظر / 9 بازدید
حميدرضا

سلام. چی شده هان ؟ چرا اينقدر تند رفتی ؟

excuseme

مث بچه ها شدي بهونه مي گيري يه كم فكر كن تو ديگه بزرگ شدي دنياي بزرگا اين شكليه ديگه