خسته از بازیچه گشتن در بازی اين سرنوشتم ...

برای آن کسی که در خواب است شب چیزی  نیست جز سکوت و خاموشی و شاید یک رویا ..اما برای کسی که شب زنده دار است شب بیشتر از روز حضور دارد .. شب دارای رنگ است و احساس .. شب اندیشه ای طولانی و ادراک عشق یا نفرتی است عمیق .. شب ناله و اندوهی است بی پایان و یا درد ...شب شبحی ست سرگردان ...

آه به کجا می رود این از خویش بریده .. این روح سرگردان ..؟؟

                                                         

                                          954480.jpg                                                                  

                                   

/ 2 نظر / 3 بازدید
گيلدا

سلام شب تفکری است بی پایان ..... شب لبريز از فرياد سکوت است...