سوار آسانسور شدم

رفتم طبقه شونزدهم.

به معشوقه ام فكر كردم

و فكر كردم كه مي پرم پايين.اونجا ايستادم و فرياد زدم!

اونجا ايستادم و گريه كردم!

اگه اونقدر بلند نبود

احتمالا مي پريدم و مي مردم.اما        اونجا بلند بود!         بلند بود!چون هنوز دارم زندگي مي كنم،

حدس مي زنم بازم زنده بمونم.

مي تونستم واسه خاطر عشق بميرم

اما واسه زندگي كردنه كه زاده شدم.گفتم شايد صداي فريادم رو شنيده باشي،

و شايد گريه ام رو ديده باشي.

من سرسخت خواهم بود، عزيز دلم،

اگه خيال داري مردن منو ببيني [اينو بدون].زندگي خوش است!          خوش عينهو شراب!          زندگي خوش است!

/ 2 نظر / 3 بازدید
آرش

رضای عزيز هيچ ايده ای برتر از آدمی نيست

مهرنوش

زندگانی زیباست و سر سختی برای زنده موندنم زیباست!!