فقط همين ...!!!!

 ميدوني فقط چندتا کار ديگه مونده تا انجامشون بدم !
اول اينکه ، تمام دسته گلاي نرگس پسر بچه سر چهار راه و بخرم ...
بعدش يه سر به خاطرات گذشته بزنم ،
اونوخ با آينه خدافظي کنم و،
بيام پيشت !
بعد از اينکه گلارو بهت دادم،
لبمو بذارم رو لبت و بميرم !
                                      فقط همين .    !!!!!!                 

                                                                               1764906.jpg   

/ 1 نظر / 7 بازدید
مهرنوش

اخی خريدن گلها کاره خوبی بود ولی مردنش به دلم نچسبيد !!!